top
logo

เว็บที่น่าสนใจ


WebWikipedia Thai
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ปรัญชา : ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในมวลหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด : วิสัยทัศน์ โรงเรียนคุณภาพชั้นนำเพื่อชุมชน

ภาพกิจกรรม
การแข่งขันเปตองกีฬานักเรียน อปท. ระดับประเทศ (ร้อยเอ็ดเกมส์)การแข่งขันเปตองกีฬานักเรียน อปท. ระดับประเทศ (ร้อยเอ็ดเกมส์) (13)
บรรยากาศการประชุมวางแผนการฝึกซ้อมแปรอักษรฯ บรรยากาศการประชุมวางแผนการฝึกซ้อมแปรอักษรฯ  (92)
การแข่งขันกรีฑานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 ระดับภาคใต้การแข่งขันกรีฑานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 ระดับภาคใต้ (24)
การแข่งขันเปตองของนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 ระดับภาคใต้การแข่งขันเปตองของนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 ระดับภาคใต้ (31)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ #วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ #วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี" (27)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (105)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (106)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (25)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (14)
ร่วมประเพณีออกพรรษาชักพุ่มผ้าป่า. ตักบาตรเทโวโหระณะร่วมประเพณีออกพรรษาชักพุ่มผ้าป่า. ตักบาตรเทโวโหระณะ (18)
พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (13)
นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (14)
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (18)
อบรมงานประกันคุณภาพภายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพอบรมงานประกันคุณภาพภายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (19)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท (9)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียน อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียน อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง (46)
สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลดอนสักสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลดอนสัก (13)
แข่งขันนวัตกรรมประชาธิไตย รอบชิงชนะเลิศแข่งขันนวัตกรรมประชาธิไตย รอบชิงชนะเลิศ (22)
โรงเรียนบ้านนาตำเสาศึกษาดูงาน  โรงเรียนบ้านนาตำเสาศึกษาดูงาน "การจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" (40)
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (10)
ประกวดโครงการเปิดบ้านดอนสักสู่เส้นทางความฝันประกวดโครงการเปิดบ้านดอนสักสู่เส้นทางความฝัน (21)
กิจกรรมวันอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอดอนสัก ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559กิจกรรมวันอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอดอนสัก ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 (149)
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ฮีโร่ โอลิมปิก ริโอเกมส์ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ฮีโร่ โอลิมปิก ริโอเกมส์ (5)
วงดุริยางค์ร่วมบรรเลงเปิดอาคารสถานีตำรวจอำเภอดอนสักวงดุริยางค์ร่วมบรรเลงเปิดอาคารสถานีตำรวจอำเภอดอนสัก (11)
แข่งขันทักษะทางวิชาการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ "สุราษฎร์วิชาการ"  (15)
ทัศนศึกษานักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ประจำปี 2559ทัศนศึกษานักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ประจำปี 2559 (11)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  กรุงเทพ อยุธยา และลพบุรีศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 กรุงเทพ อยุธยา และลพบุรี (33)
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขโภชาการร่วมกับเทศบาลเมืองดอนสักร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขโภชาการร่วมกับเทศบาลเมืองดอนสัก (13)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กรุงเทพ อยุธยา และลพบุรีประชุมผู้ปกครองนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กรุงเทพ อยุธยา และลพบุรี (7)
กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาไทยกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาไทย (25)
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (11)
กิจกรรมอบรมการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  (8)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 (14)
นักเรียนร่วมการแสดงตามโครงการสืบสานประเพณีลุ่มน้ำคลองแสงนักเรียนร่วมการแสดงตามโครงการสืบสานประเพณีลุ่มน้ำคลองแสง (5)
ประเมินพนักงานจ้างและครูผู้ช่วยเพื่อเปลี่ยนเป็น ครู คศ.1ประเมินพนักงานจ้างและครูผู้ช่วยเพื่อเปลี่ยนเป็น ครู คศ.1 (7)
อบรมการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ MS officeอบรมการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ MS office (17)
ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ทางทะเล (20)
รณรงค์ประชาสัมพันรธ์การลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 รณรงค์ประชาสัมพันรธ์การลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559  (18)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้บริษัท วนชัยพาเนลอินดัสทรี จำกัดศึกษาแหล่งเรียนรู้บริษัท วนชัยพาเนลอินดัสทรี จำกัด (10)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ถ้ำสิงขรศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ถ้ำสิงขร (22)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราชศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช (16)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ บ่อน้ำพุร้อนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ บ่อน้ำพุร้อน (10)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (23)
อบรมการพัฒนาสื่อ-นวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมการพัฒนาสื่อ-นวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (17)
โครงการนวัตกรรมประชาธิปไตย (สภาธรรมาภิบาล)โครงการนวัตกรรมประชาธิปไตย (สภาธรรมาภิบาล) (16)
การแข่งขันกีฬาอำเภอดอนสัก ปี 2559การแข่งขันกีฬาอำเภอดอนสัก ปี 2559 (153)
พระราชทานนาม 101 ปี สุราษฎร์ธานีพระราชทานนาม 101 ปี สุราษฎร์ธานี (29)
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 (15)
โครงการเปิดบ้านดอนสัก หนึ่งในโครงการเยาวชนสร้างสรรนวัตกรรมท้องถิ่นโครงการเปิดบ้านดอนสัก หนึ่งในโครงการเยาวชนสร้างสรรนวัตกรรมท้องถิ่น (10)
รณรงค์ ออกเสียงลงประชามติรณรงค์ ออกเสียงลงประชามติ (11)
อบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (12)
วงโยธวาทิตนำขบวนการแข่งขันกีฬา กศน. อำเภอกาญจนดิษฐ์วงโยธวาทิตนำขบวนการแข่งขันกีฬา กศน. อำเภอกาญจนดิษฐ์ (6)
วงโยธวาทิตเดินนำขบวนการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านบางสำโรงวงโยธวาทิตเดินนำขบวนการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านบางสำโรง (10)
ศึกษาดูงาน รร.บ้านท่าแค(วันครู2500) สังกัด อบจ.พัทลุงศึกษาดูงาน รร.บ้านท่าแค(วันครู2500) สังกัด อบจ.พัทลุง (16)
นักเรียนรับการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนรับการแนะแนวการศึกษาต่อ (5)
ประะกวดดนตรี ร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ประะกวดดนตรี ร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 6" รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค (11)
กิจกรรมแห่เทียนและถวายต้นเทียนพรรษา 2559กิจกรรมแห่เทียนและถวายต้นเทียนพรรษา 2559 (50)
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2559กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2559 (124)
อบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนและชุมชนรุ่นที่ 1 ปี 2559อบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนและชุมชนรุ่นที่ 1 ปี 2559 (12)
อบรมกิจกรรม to be number 1อบรมกิจกรรม to be number 1 (12)
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 11
 
Powered by Phoca Gallery

นายภานุ  อ่ำใหญ่
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
Tel. 077-371014
นายสมพร  ฮวดเลี้ยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel. 081-0780151
นายสันติสุข  เทือกสุบรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel. 093-6809383

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
 

ราคาน้ำมัน


bottom
top

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

กิจกรรมอบรมสัมมนา

ข่่าวประชาสัมพันธ์


bottom

ขับเคลื่อนโดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์). พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์. โทรศัพท์-โทรสาร 077-371014 E-mail donsakwit@hotmail.com.