top
logo


WebWikipedia Thai
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ปรัญชา : ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในมวลหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด : วิสัยทัศน์ โรงเรียนคุณภาพชั้นนำเพื่อชุมชน

ภาพกิจกรรม
ประเมินมาตรการป้องกัน Covid-19 TSC+ กรมอนามัยประเมินมาตรการป้องกัน Covid-19 TSC+ กรมอนามัย (25)
อบรมการป้องกันโรค Covid-19 และการใช้ชุดตรวจ ATKอบรมการป้องกันโรค Covid-19 และการใช้ชุดตรวจ ATK (32)
ตรวจเยี่ยมและร่วมรับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนตรวจเยี่ยมและร่วมรับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียน (20)
รางวัลครูขวัญศิษย์รางวัลครูขวัญศิษย์ (13)
นักเรียนรับวัคชีนไฟเซอร์ รอบที่ 1นักเรียนรับวัคชีนไฟเซอร์ รอบที่ 1 (12)
รองนายก อบจ. พร้อมคณะเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูรองนายก อบจ. พร้อมคณะเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู (21)
การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพภายใน 2563การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพภายใน 2563 (14)
ปรับปรุงสำนักงานอำนวยการ (ศาลานายณรงค์  เกิดอุดม)ปรับปรุงสำนักงานอำนวยการ (ศาลานายณรงค์ เกิดอุดม) (6)
เกษตรอำเภอดอนสักเยี่ยมแปลงเมล่อน เกษตรอำเภอดอนสักเยี่ยมแปลงเมล่อน  (6)
เยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียนการสอนแบบออนไลน์ เยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียนการสอนแบบออนไลน์  (14)
ถ่ายทำสกุ๊ปการผลิตพืชปลอดภัย GAP ถ่ายทำสกุ๊ปการผลิตพืชปลอดภัย GAP  (10)
กิจกรรมการเรียนการสอนการปลูกพืชเมล่อนกิจกรรมการเรียนการสอนการปลูกพืชเมล่อน (14)
ก่อสร้างโรงจอดรถก่อสร้างโรงจอดรถ (20)
อบรมจิตอาสาจราจรอบรมจิตอาสาจราจร (10)
การขอมาตรฐาน Gap การปลูกเมล่อนการขอมาตรฐาน Gap การปลูกเมล่อน (6)
ก่อสร้างโรงเรือนปลูกเมล่อนก่อสร้างโรงเรือนปลูกเมล่อน (17)
กิจกรรรมการเรียนรู้เรื่องเมล่อนกิจกรรรมการเรียนรู้เรื่องเมล่อน (13)
ปรับปรุงพื้นที่ลานพุทธทาสปรับปรุงพื้นที่ลานพุทธทาส (25)
เจ้าหน้าที่แมคโครเยี่ยมชมการผลิตเมล่อนเจ้าหน้าที่แมคโครเยี่ยมชมการผลิตเมล่อน (9)
กิจกรรมปลูกพริกขี้หนูกิจกรรมปลูกพริกขี้หนู (28)
การใช้เทคโนโลยี Smart Farmerการใช้เทคโนโลยี Smart Farmer (11)
กิจกรรมดนตรีไทยช่วยสังคมกิจกรรมดนตรีไทยช่วยสังคม (4)
NBT ถ่ายทำสกูปข่าวการจัดการเรียนการสอนออนไลน์NBT ถ่ายทำสกูปข่าวการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (13)
กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (17)
ผอ.กองการศึกษาเยี่ยมชมการปลูกเมล่อนผอ.กองการศึกษาเยี่ยมชมการปลูกเมล่อน (8)
การจัดนิทรรศการ งานวิชาการอำเภอดอนสักการจัดนิทรรศการ งานวิชาการอำเภอดอนสัก (14)
ค่ายสนทนาภาษาอังกฤษค่ายสนทนาภาษาอังกฤษ (12)
การแข่งขันกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแข่งขันกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (10)
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศประเทศไทยการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศประเทศไทย (8)
ประชุมและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา อปท.ชุมพรประชุมและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา อปท.ชุมพร (12)
การอบรมวินัยจราจร (การปรับแต่งรถ)การอบรมวินัยจราจร (การปรับแต่งรถ) (8)
อบรมการกระทำความผิดของนักเรียนอบรมการกระทำความผิดของนักเรียน (6)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (16)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวงโยธวาทิตกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวงโยธวาทิต (16)
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (8)
กิจกรรมระชุม สัมมนาสรุปงานและประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วยกิจกรรมระชุม สัมมนาสรุปงานและประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย (18)
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (6)
กิจกรรมแสดงโขนวัดดอนสัก (สิงขร)กิจกรรมแสดงโขนวัดดอนสัก (สิงขร) (7)
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (21)
กิจกรรมประกวดวงอังกะลุงกิจกรรมประกวดวงอังกะลุง (18)
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 (10)
กิจกรรมชวนผู้ปกครองเข้าวัดทำบุญในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2560กิจกรรมชวนผู้ปกครองเข้าวัดทำบุญในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2560 (17)
กิจกรรมนำเสนอสิ่งที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560กิจกรรมนำเสนอสิ่งที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560 (6)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมอบรมป้องกันเยาวชน ปีการศึกษา 2560กิจกรรมอบรมป้องกันเยาวชน ปีการศึกษา 2560 (6)
อบรมสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2560อบรมสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (10)
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา 2560กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ปี 2561กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ปี 2561 (12)
กิจกรรมนั่งสมาธิในวันพระ ปีการศึกษา 2560กิจกรรมนั่งสมาธิในวันพระ ปีการศึกษา 2560 (12)
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและชุมชน ปีการศึกษา 2560กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและชุมชน ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (12)
กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560 (9)
มหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561มหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (12)
กิจกรรมนวัตกรรมประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2560กิจกรรมนวัตกรรมประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมนำเสนอโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560กิจกรรมนำเสนอโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (15)
กิจกรรมการแข่งขันทักษะอาชีวศึกษาฯ จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการแข่งขันทักษะอาชีวศึกษาฯ จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2560 (12)
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 (9)
กิจกรรมร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ปีการศึกษา 2560กิจกรรมร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ปีการศึกษา 2560 (6)
กิจกรรมการแข่งขันทักษะศรีวิชัยขนอมวิชาการฯ ประจำปี 2561กิจกรรมการแข่งขันทักษะศรีวิชัยขนอมวิชาการฯ ประจำปี 2561 (6)
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม PLC ปีการศึกษา 2560กิจกรรมการเตรียมความพร้อม PLC ปีการศึกษา 2560 (6)
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 14
 
Powered by Phoca Gallery

นายภานุ  อ่ำใหญ่
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
Tel. 077-371014
 

นายสันติสุข  เทือกสุบรรณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Tel. 064-3982965

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
 

bottom
top

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

กิจกรรมอบรมสัมมนา

ข่่าวประชาสัมพันธ์


bottom

ขับเคลื่อนโดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์). พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์. โทรศัพท์-โทรสาร 077-371014 E-mail [email protected].